راهنمای صدور بیمه نامه مستمری پیشامد در پنل نمایندگی وب اپلیکیشن دی دار

در قسمت مدار محصولات با انتخاب بیمه مستمری پیشامد یکی از طرح های موجود را به انتخاب بیمه‌گذار انتخاب نمایید.

در قسمت مدار محصولات با انتخاب بیمه مستمری پیشامد یکی از طرح های موجود را به انتخاب بیمه‌گذار انتخاب نمایید.

Arrow-down

در صفحه ی بعد می بایست اطلاعات هویتی بیمه‌گذار را وارد کنید. در صورتی که بیمه‌گذار با بیمه شده یکی باشد باید این گزینه را انتخاب نمایید. در صورتی که بیمه‌گذار و بیمه‌شده دو شخص متفاوت باشند باید گزینه‌ی “بیمه شده دیگری است” انتخاب شود. در این صورت می‌بایست اطلاعات بیمه‌شده نیز به همین روال وارد گردد (مانند تصویر بعدی)

در این قسمت در پایین صفحه کد معرف باید کد نماینده باشد و قابل تغییر نیست. نکته ی حائز اهمیت در این قسمت زمانی است که بیمه‌گذار با اکانت شخص خود اقدام به خرید بیمه‌نامه نماید. در پنل شخصی بیمه‌گذاران اطلاعات هویتی بیمه‌گذار قابل تغییر نیست اما می‌توانند کد معرف شما را انتخاب نموده و مطابق مراحل بعد بیمه‌نامه را با کد معرف شما خریداری کنند.

در صفحه ی بعد می بایست اطلاعات هویتی بیمه‌گذار را وارد کنید. در صورتی که بیمه‌گذار با بیمه شده یکی باشد باید این گزینه را انتخاب نمایید. در صورتی که بیمه‌گذار و بیمه‌شده دو شخص متفاوت باشند باید گزینه‌ی “بیمه شده دیگری است” انتخاب شود. در این صورت می‌بایست اطلاعات بیمه‌شده نیز به همین روال وارد گردد (مانند تصویر بعدی)

در این قسمت در پایین صفحه کد معرف باید کد نماینده باشد و قابل تغییر نیست. نکته ی حائز اهمیت در این قسمت زمانی است که بیمه‌گذار با اکانت شخص خود اقدام به خرید بیمه‌نامه نماید. در پنل شخصی بیمه‌گذاران اطلاعات هویتی بیمه‌گذار قابل تغییر نیست اما می‌توانند کد معرف شما را انتخاب نموده و مطابق مراحل بعد بیمه‌نامه را با کد معرف شما خریداری کنند.

Arrow-down

در این قسمت می‌بایست اطلاعات ذینفعان بیمه‌شده درج گردد. درصد سهم هر یک از ذینفعان نیز مشخص می‌گردد. نکته ی حائز اهمیت این است که باید مجموع سهم ذینفعان حتما عدد ۱۰۰ باشد. محدودیتی در تعداد نفرات نیست. ذینفع باید یکی از اعضای درجه یک خانواده بیمه‌شده باشد. ضمنا این امکان وجود دارد با انتخاب گزینه ی “وراث قانونی” فرم ذینفع را غیر فعال کرد و از این مرحله عبور کرد.

در این قسمت می‌بایست اطلاعات ذینفعان بیمه‌شده درج گردد. درصد سهم هر یک از ذینفعان نیز مشخص می‌گردد. نکته ی حائز اهمیت این است که باید مجموع سهم ذینفعان حتما عدد ۱۰۰ باشد. محدودیتی در تعداد نفرات نیست. ذینفع باید یکی از اعضای درجه یک خانواده بیمه‌شده باشد. ضمنا این امکان وجود دارد با انتخاب گزینه ی “وراث قانونی” فرم ذینفع را غیر فعال کرد و از این مرحله عبور کرد.

Arrow-down

در این قسمت پس از مشاهده کلیه ی اطلاعات وارد شده اعم از اطلاعات هویتی بیمه‌گذار، بیمه‌شده و همچنین اطلاعات ذینفعان بیمه‌شده و با فشار دادن دکمه‌ی تایید وارد صفحه‌ی پرداخت شده و پس از پرداخت آنلاین بیمه‌نامه به نام بیمه‌گذار صادر می‌گردد. همچنین می‌توانید پس از صدور بیمه‌نامه های خریداری شده توسط شما برای بیمه‌گذاران و یا بیمه‌نامه هایی که بیمه‌گذاران با کد معرف شما خریداری کرده اند را در قسمت “بیمه‌نامه های من” مشاهده نمایید.

در این قسمت پس از مشاهده کلیه ی اطلاعات وارد شده اعم از اطلاعات هویتی بیمه‌گذار، بیمه‌شده و همچنین اطلاعات ذینفعان بیمه‌شده و با فشار دادن دکمه‌ی تایید وارد صفحه‌ی پرداخت شده و پس از پرداخت آنلاین بیمه‌نامه به نام بیمه‌گذار صادر می‌گردد. همچنین می‌توانید پس از صدور بیمه‌نامه های خریداری شده توسط شما برای بیمه‌گذاران و یا بیمه‌نامه هایی که بیمه‌گذاران با کد معرف شما خریداری کرده اند را در قسمت “بیمه‌نامه های من” مشاهده نمایید.

The Courses