فرم نظرسنجی رویداد آموزشی آشنایی با اسناد و نحوه نظارت بر مراکز بالین در منزل

لطفا میزان رضایت خود را در خصوص رویداد آموزشی برگزار شده از طریق فرم زیر اعلام فرمایید.