app20darman
مشاهده سوابق درمانی

با وب اپلیکیشن دی‌دار سریع تر از همیشه می‌توانید سوابق سلامت خود را مشاهده کنید. همچنین برای درخواست تحویل مدارک درمان و نیز جستجوی مراکز درمانی طرف قرارداد و خدمات دیگر درمانی میتوانید از این اپلیکیشن استفاده کنید.

راهنمای ورود و مشاهده سوابق درمانی
مشاهده سوابق درمانی برای بیمه شده تبعی