بیمه آتش سوزی جامع منازل مسکونی چیست؟

این طرح برای منازل مسکونی جهت پاسخ گویی به اکثر نیازهای بیمه گذاران در ۵ قالب با سرمایه و حق بیمه های متفاوت طراحی گردیده است.

شرایط بیمه نامه
  • ساختمانها با سازه خشتی و گلی از تعهدات این بیمه نامه خارج است.
  • عدم پوشش بیمه ای برای سازه های ساختمانی(از قبیل اصطبل،محل نگهداری دام،انبار علوفه و امثالهم) ویا سازه های خشتی و گلی و قدیمی با قدمت بیش از ۴۰سال
  • اثاثه غیر از اثاثه مسکونی از قبیل دارقالی،علوفه،اتومبیل درپارکینگ،وسایل کشاورزی و یا هر وسیله ای که با آن کسب درآمد صورت می پذیرد وامثالهم
  • عدم پوشش بیمه ای برای منازل فاقد پروانه ساخت
  • هر واحد مسکونی مجاز به خرید یک بیمه نامه از طرح مزبور است.