بیمه آتش‌سوزی اصناف چیست؟

این طرح  برای فروشگاه و واحد های تجاری (غیر تولیدی)جهت پاسخ گویی به اکثر نیازهای بیمه گذاران با سرمایه و حق بیمه های متفاوت طراحی گردیده است.