آشنایی با بیمه آتش‌سوزی اصناف
بیمه آتش‌سوزی منازل مسکونی (عادی) چیست؟

این طرح برای فروشگاه و واحد های تجاری (غیر تولیدی) جهت پاسخ گویی به اکثر نیازهای بیمه گذاران با سرمایه و حق بیمه های متفاوت طراحی گردیده است.

حق بیمه

با توجه به طبقه بندی مشاغل ،حق بیمه پایه متناسب با ریسک محل مورد بیمه تعیین گردیده و حق بیمه هر گروه با توجه به تعهدات و پوشش‌های یکسان متفاوت می باشد.

حق بیمه پایه گروه۱ :   معادل ۳۰۰.۰۰۰ ریال

حق بیمه پایه گروه۲ :  معادل ۴۰۰.۰۰۰ ریال

حق بیمه پایه گروه۳ :   معادل ۵۰۰.۰۰۰ ریال

باتوجه به تعهدات پایه طرح، بیمه‌گذار مختار به انتخاب ضریبی از تعهدات پایه می باشد که این ضریب از ۱ تا ۱۰ در نظر گرفته شده است و با انتخاب هر ضریب در فرم پیشنهاد به تناسب آن تعهدات بیمه گر نیز به همان میزان افزایش می‌یابد و حق بیمه دریافتی نیز با همان ضریب در حق بیمه پایه دریافت خواهد گردید.

مزایای بیمه آتش‌سوزی

صدور سریع

عدم نیاز به بازدید

حذف ماده ۱۰

پوششهای متنوع

اعمال حداکثر تخفیفات

پوشش ها و تعهدات

 

شرح مورد بیمهسرمایه (ریال)
ارزش اعیانی ساختمان و تاسیسات (خطرات آتش سوزی-صاعقه-انفجار-زلزله و آتشفشان-سیل و طغیان آب-طوفان و گردباد)۵۰,۰۰۰,۰۰۰
موجودی ، تجهیزات و اثاثه , (خطرات آتش سوزی-صاعقه-انفجار-زلزله و آتشفشان-سیل و طغیان آب-طوفان و گردباد)۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰
پوشش از بین رفتن وجه نقد در اثر آتش سوزی (پول در صندوق)۵,۰۰۰,۰۰۰
هزینه تامین محل کسب جدید تا زمان تعمیرات حداکثر سه ماه هر ماه تا سقف ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ریال جمعاً۳۰,۰۰۰,۰۰۰
 تجهیزات-اثاثه -موجودی(فقط  خطرسرقت با شکست حرز)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
فوت و نقص  عضو ناشی از آتش سوزی ، صاعقه و انفجار  در محل مورد بیمه برای بیمه¬گذار و کارکنان وی به ازای هر نفر۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال و حداکثر برای سه نفر جمعاً۶۰,۰۰۰,۰۰۰
هزینه پزشکی ناشی از آتش سوزی ، صاعقه و انفجار  در محل مورد بیمه برای بیمه¬گذار و کارکنان وی به ازای هر نفر۲۰.۰۰۰.۰۰۰ریال و حداکثر برای سه نفر جمعاً۶۰,۰۰۰,۰۰۰
شیشه سکوریت (شکست شیشه سکوریت)۵,۰۰۰,۰۰۰
زیان مالی  ناشی از وقفه در فعالیت در صورت خسارت کلی بر اثر حاثه آتش سوزی،صاعقه،انفجار و زلزله(بصورت روز شمار مازاد بر۷ روز اول پس از وقوع حادثه حداکثر تا۳۰روز تا زمان پرداخت خسارت هرکدام زودتر محقق گردد باارائه مستندات فعالیت صنفی حداقل شش ماه قبل از خسارت)۱۰,۰۰۰,۰۰۰
خسارت مسئولیت مدنی ناشی از آتش سوزی وارده  به همسایگان۲۰.۰۰۰.۰۰۰
هزینه پاکسازی بعلت وقوع خطر آتش سوزی،صاعقه،انفجار،زلزله و آتشفشان (قابل پرداخت تا ۲۰%هر خسارت تا سقف تعهدات هرکدام که کمتر باشد)۵,۰۰۰,۰۰۰
شرایط خرید